هیئت مدیره و مدیران

دکتر فرهاد حمیداوی : مالک باشگاه
دكتر مقصود خدايي : ريس هيات مدير
مهندس علي شهام : نايب ريس هيات مديره
جواد وطنخواه :  عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
دكتر حميد رضا كريمويي :ريس كميته اقتصادي
مهندس وحيد عليپور : نماينده ي هيات مديره و نايب ريس كميته اقتصادي
دكتر بختياري : معاونت حقوقي
هادي ستايشمند: مدير مالي  
رضاشاهمنصوری : روابط بین الملل

حميد مشهدي : مدير امور قراردادها
جواد طاری بخش : مدیر روابط عمومی و سخنگوی باشگاه