کادر فنی تیم های پایه

چارت سازماني تيم‌های پایه

داوود قویدست، سرپرست تیم‌های پایه

كادر فني تيم‌های پایه:

سرپرست تیم نوجوانان:مسعود مقتدایی

سرمربی تیم نوجوانان:هادی خواجوی

مربی تیم نوجوانان:جعفر حسینی