دکتر فرحبخش : رئیس کمیته انضباطی باشگاه

دکتر رضا شاه منصوری :دبیر کمیته انضباطی باشگاه

اعضا کمیته انضباطی باشگاه: مجتبی سرآسیایی ، امیر عباس قاسمی ، حسن بادامکی