۱۳۹۶/۱۱/۰۱

داور اشتباه كرد!!

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

شروع نیم فصل دوم و آغاز اشتباهات داوری!!!